Помагите пожайулсто с АХК

лева

Новичок
Автор темы
3
0
1620633132160.png


Код:
#NoEnv ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
#Include overlay/include/ahk/overlay.ahk
#Include ../inc/samp.ahk

/*
 1 - получение и мониторинг координт всех персонажей в зоне стрима
 2 - WorldToScreen
 3 - dx9overlay(рисование)
*/


SetParam("use_window", "1")
SetParam("window", "GTA:SA:MP")

Loop{
  Sleep, 15
  p := getStreamedInPlayersInfo()
  if (!p)
    return
  ii := 0
  For i, o in p ; берет игроков координаты игроков, переменная o.Pos
  {
  WTS := calcScreenCoors(o.Pos[1], o.Pos[2], o.Pos[3])
    
  if( WTS[1] > -3000.0 && WTS[1] < 3000.0 && (WTS[1] + 0x1) > -3000.0 && (WTS[1] + 0x1) < 3000.0 && (WTS[1] + 0x2) > -3000.0 && (WTS[1] + 0x2) < 3000.0 && WTS[1] != 0 && floor((WTS[1] + 0x1)) != 0 && floor((WTS[1] + 0x2)) != 0 )
  {
    box%ii% := BoxCreate(WTS[1]-300, WTS[2]-80, 10, 20,0xFFFFFFFF, true)
    ii++
    
  }
  else
  {
    box%ii% := BoxCreate(WTS[1]-5, WTS[2]+5, 10, 20,0xFFFFFFFF, true)
    ii++
  }
}
  
  num := ii
  i := 0
  Loop, %num%
  {
    Sleep, 5
    BoxDestroy(box%i%)
  i++
  }
  if(getkeystate("numpad1","P"))
    ExitApp

}